WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

Synonyms: definition and usage

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

Synonyms are used in Hindi language to express diversity of person, place, clothes, vehicle, food etc. Its main objective is to enrich the language by using different words with the same meaning. This creates diversity in matching vocabulary and interestingness of the language. In this article we will discuss about synonyms.

What are synonyms?

“Synonyms” are words that are used to express the same meaning. That is, when a synonym is used instead of a word, the meaning of the sentence remains the same. For example:

  • “Beautiful” and “beautiful” are synonyms of each other. Both words mean “attractive” or “delightful”.
  • “Child” and “infant” are also synonyms, meaning “small” or “newborn.”

Thus, synonyms add variety and beauty to the language, because their use helps a person to understand the language.

types of synonyms

There are different types of synonyms. Here we will understand these types in detail:

types of synonyms
full synonymsThose synonyms are words which are completely similar to each other in meaning. There is no difference in the meaning of these words. These types of synonyms are often used in articles, poems, songs, etc. Example: “Happiness” and “Anand”
semi-synonymsSynonyms are words that are partially similar to another word in meaning. These words are used in sentences to show generality and sensitivity.Example: “hot” and “temperature”
simile-synonymsThose synonyms are words which are similar to each other in meaning. These words are used by students to explain, lecture and describe the language.Example: “Sun” and “Day and Night”

Synonyms

Synonyms are words which have the same meaning. For example, “beautiful” and “beautiful” are synonyms. These types of synonyms are used to make the language more effective and attractive. These can make the language more diverse and interesting.

For example, if you want to tell someone that someone is very beautiful, you can also say “She is very handsome” instead of “She is very beautiful.” This sentence will be more effective and attractive.

Related News :-   GTTC Recruitment 2024, 76 Vacancies, Eligibility, Apply Online 

What is the difference between synonym and antonym?

Both synonyms and antonyms are words with the same meaning. However, there is some difference between these two words.

  • Synonyms Means “words with similar meaning”. For example, “beautiful” and “beautiful” are synonyms. Both of these words mean “attractive” and can be used in similar contexts.
  • synonym words Means “words with the same meaning”. For example, “surya” and “ravi” are synonyms. Both these words mean “daylighting star”, but there is some difference in their usage.

synonym words

Synonyms are words which have the same meaning when spoken. Here in this article, there is a collection of some synonyms which can help you in preparing for the exams.

synonym words
Stone – Stone, Pahan Pashan, Upal

Water – Jal, Vaari, Neer, Toi, Salil, Ambu,

Aakash – Vyom, void, sky, amber, sky, space, sky, sky, infinity

Hawa – Pawan, Vayu, Breeze, Anil, Vaat, Marut, Pavman, Bayar, Vibration, Sami

Snake – Sarp, Nag, Vishdhar, Vyal, Bhujang, Urag, Ahi Pannag

Jungle – Forest, Kanan, Ravaged, Vitap, Vipin

Ghar – Griha, House, Residence, Aalaya, Geh, Residence, Nilaya, Temple

Amrit – Sudha, Soma, Piyush, Amiya, Jeevanodak

Asura – Rakshasa, Daitya, Danav, Nishachar, Danuj, Yatudhaan, Nischichar, Rajnichar

Agni – Fire, Anal, Pavak, Vahni

Horse – Ghoda, Hay, Turang, Vaaji, Ghotak, Saindhava

Akash – sky, sky, sky, universe, amber, light, space, infinity

Eye – eye, vision, vision, vision, vision, vision

Ichchha – aspiration, wish, longing, wish, wish, wish, spruha, eha, desire

Indra – Suresh, Devendra, Devraj, Purandar, Surapati, Maghva, Vasava, Mahendra

Ishwar – Lord, God, Supreme Being

Kamal – Jalaj, Pankaj, Saroj, Rajeev, Arvind, Neeraj

heat – summer, temperature, heat, warmth

Grih – house, Niketan, building, sanctuary, residence, house, house, storage, volume, residence, chamber, abode

Ganga – Surasari, Tripathaga, Devnadi, Jahnvi, Bhagirathi

Moon – Moon, Moon, Vidhu, Shashi, Rakesh, Himanshu, Sudhanshu, Sudhakar, Sudhadhar, Sarang, Nishakar, Nishapati, Rajnipati, Mrigank, Kalanidhi.

Water – Vaari, Pani, Neer, Salil, Toy, Udak, Ambu, Jeevan, Pay, Amrit, Meghpushp

River – Sarita, Tatini, Tarangini, Nirjharini, Apaga, Nimanga, Kulankasha

Pawan – Vayu, Sameer, Hawa, Anil

Wife – Bharya, Dara, Ardhangani, Vama, Housewife, Daughter-in-law, Bride, Kaltra, Pranpriya

Son – son, sut, tanay, atmaj, janaj, boy, tanuj

Daughter – Beti, Suta, Tanaya, Atmaja, Duhita, Nandini, Tanuja

Friend – friend, friend, companion, buddy, friend, well-wisher, intimate, friend, companion, friend, helper

Prithvi – Dhara, Dharti, Vasudha, Bhoomi, Vasundhara, Bhoo, Ila, Dhara, Dhartri, Dharani

Mountain – Shail, Nag, Bhudhar, Pahad, Anchal, Mahidhar, Giri, Bhumidhar, Tung, Adri

Electricity – Chapala, Chanchala, Damini, Saudamani, Vidhut, Tadit, Bijuri, Kshanprabha

Megh – Cloud, Water, Payod, Payodhar, Ghan

King – Nrip, Nripati, Bhupati, Narapati, Bhup, Maheep, Mahipati, Naresh, Rao, Samrat

Rajni – Ratri, Nisha, Yamini, Vibhavari

Snake – Snake, Ahi, Bhujang, Vishdhar, Vyal, Phani, Urag, Pannag, Nag

Sagar – Samudra, Udadhi, Jaldhi, Varidhi, Paravar, Sindhu, Neeranidhi, Nadeesh, Payodhi, Arnav, Payonidhi, Ratnakar, Abdhi, Warish, Jaldham, Neerdhi.

Leo – Sher, Vanraj, Shardul, Mrigraj, Vyaghra, Panchmukh, Mrigendra, Keshari, Kehri, Keshi, Mahavir

Sun – Ravi, Dinkar, Suraj, Bhaskar, Martand, Marichi, Prabhakar, Savita, Patang, Diwakar, Hans, Aditya, Bhanu, Anshumali.

Woman – Lalna, Nari, Kamini, Ramani, Mahila, Vanita, Kanta

Teacher – Guru, Adhyapak, Acharya, Upadhyaya

Elephant – Kunjar, Gaj, Dweep, Kari, Hasti

head – head, glans, forehead

Anupam – Unique, Unique, Amazing, Unique, Inimitable, Incomparable

Mango – Amr, Chut, Rasal, Amritphal, Sahakar, Atisaurabh, Chute,

Anand – Modi, Pramod, Harsh, Amood, Happiness, Happiness, Ahlad, Joy

Ashram – Monastery, Vihar, Kuti, Level, Akhara, Sangha

Fabric – cloth, cloth, cloth, amber, rag, garment

Lotus – Saroj, Jalaj, Abz, Pankaj, Arvind, Padma, Kanj, Shatdal, Ambuj, Sarsij, Nalin, Tamaras

Kiran – Marichi, Mayukh, Anshu, Kar, Rashmi, Prabha, Archi, Go

Kuber – Kinnaresh, Yaksharaj, Dhanad, Dhanadeep, Rajraj

Ganesha – Lambodar, Ekadant, Mushkavahana, Gajavadan, Gajanan, Vinayak, Ganapati, destroyer of obstacles, Bhavani Nandan, Mahakaya, Vighnaraj, Modakpriya, Moddata

Donkey – Khar, Gardabh, Dhusar, Rasabha, Beshar, Chakravan, Vaishakhanandan

Thief – Smuggler, Bandit, Rajnichar, Moshak, Kumbhil, Khanak, Adventurer

Yamuna – Suryasuta, Suryatanya, Kalindi, Arkaja, Krishna

Pond – Sar, Sarovar, Tadag, Hrid, Pushkar, Reservoir, Padmakar

Das – Acolyte, servant, servant, servant, slave, attendant

Sadhā – pain, distress, suffering, crisis, grief, tribulation, pain, torture, agony, regret

Gods – Sur, Amar, Dev, Nirjar, Vibudh, Tridash, Aditya, Girvan

Dravya – money, finance, wealth, reputation, wealth, property

Boat – boat, boat, vessel, water vessel, boat, raft, canoe, kite

Husband – Bharta, Vallabh, Swami, Aryaputra

Birds – Vihang, Vihag, Khag, Pakheru, Parinda, Chidiya, Shakunt, Andaj, Patang, Dwij

Pandit – Sudhi, Scholar, Covid, Mercury, Dheer, Manishi, Prajna, Vichakshan

Flowers – Phool, Suman, Kusum, Prasun

Arrow – Tir, Shar, Vishikh, Ashug, Shilimukh, Ishu, Narach

Brahma – Atmabhu, Swayambhu, Chaturanan, Pitamah, Hiranyagarbha, Lokesh, Vidhi, Creator

Tree – Tree, Drum, Plant, Vitap, Agama, Tree, Gaach

Fish – Matsya, Jhakha, Meen, Water Life, Safari, Jhasha, Aquatic creature

Mahadev – Shambhu, Ish, Pashupati, Shiva, Maheshwar, Shankar, Chandrashekhar, Bhava, Bhutesh, Girish, Har, Trilochan.

Cloud – Ghan, Jaladhar, Varid, Badal, Nirad, Varidhar, Payod, Ambud, Payodhar

Muni – Yeti, Avadhoot, Sanyasi, Recluse, Tapasya, Saint, Monk, Mahatma, Sage, Free man

Night – Sharvari, Nisha, Raat, Rain, Rajni, Yamini, Triyama, Vibhavari, Kshanada,

Vishnu – Garudadhvaja, Achyuta, Janardana, Chakrapani, Vishvambhar, Mukund, Narayana, Hrishikesh, Damodar, Keshav, Madhava, Govind, Lakshmipati, ((Vibhu)

Group – community, group, gang, union, mass, party, herd, congregation, group, group

Saraswati – Brahmi, Bharati, Bhasha, Vak, Gira, Sharda, Veenapani, Vaagisha

Gold – Suvarna, Swarna, Kanchan, Haatak, Kanak, Hiranya, Hem, Jatarup

Sundar – interesting, charming, charming, pleasant, charming, delightful, attractive

Related News :-   Allahabad University Non-Teaching Recruitment 2024, 343 Vacancy, Eligibility 

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

Leave a Comment